xiang'guan 二分之一强全集720p|1080p高清MP4 BT种子下载 - 综艺迅雷下载上电影淘淘
当前位置:首页 > 综艺

二分之一强

更新至20200903

二分之一强更新至20200903发布时间:2020-01-02

演员表:

梁赫群 Vincent Liang 胡盈祯 Yingzhen Hu 

编剧:

未知

时长:

0

语言:

国语 

又名:

Half and Half/2分之一强

导演:

未知

上映时间:

2014 

豆瓣评分:

0.0

IMDB评分:

0.0

分享到:

0

相关视频

下载工具: 迅雷 uTorrent qbittorrent
二分之一强      (20191230) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200101) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200102) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200106) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200107) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200108) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200109) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200113) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200114) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200115) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200116) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200120) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200121) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200122) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200123) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200203) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200204) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200205) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200206) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200210) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200211) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200212) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200213) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20202117) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200218) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200219) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200220) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200224) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200225) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200226) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200227) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200302) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200303) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200304) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200305) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200309) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200310) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200312) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200316) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200317) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200318) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200319) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200323) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200325) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200326) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200330) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200331) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200401) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200402) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200406) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200407) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200408) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200409) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200413) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200414) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200415) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200420) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200421) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200422) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200423) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200427) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200430) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200504) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200506) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200507) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200511) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200512) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200513) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200514) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200518) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200519) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200520) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200521) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200525) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200527) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200601) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200602) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200603) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200603) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200604) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200608) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200609) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200610) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200615) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200616) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200617) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200622) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200623) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200624) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200625) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200629) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200630) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200701) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200702) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200707) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200708) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200709) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200713) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200714) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200715) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200716) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200720) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200721) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200722) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200723) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200727) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200728) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200729) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200730) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200803) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200804) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200805) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200806) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200810) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200811) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200812) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200817) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200818) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200819) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200820) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200824) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200825) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200826) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200827) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200831) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200901) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200902) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200903) 迅雷下载 复制地址
下载工具: 迅雷 uTorrent qbittorrent
二分之一强      (20191230) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200101) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200102) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200106) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200107) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200108) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200109) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200113) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200114) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200115) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200116) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200120) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200121) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200122) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200123) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200203) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200204) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200205) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200206) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200210) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200211) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200212) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200213) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20202117) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200218) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200219) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200220) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200224) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200225) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200226) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200227) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200302) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200303) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200304) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200305) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200309) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200310) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200312) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200316) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200317) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200318) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200319) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200323) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200325) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200326) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200330) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200331) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200401) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200402) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200406) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200407) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200408) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200409) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200413) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200414) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200415) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200420) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200421) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200422) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200423) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200427) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200430) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200504) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200506) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200507) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200511) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200512) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200513) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200514) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200518) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200519) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200520) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200521) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200525) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200527) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200601) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200602) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200603) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200603) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200604) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200608) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200609) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200610) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200615) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200616) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200617) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200622) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200623) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200624) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200625) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200629) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200630) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200701) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200702) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200707) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200708) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200709) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200713) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200714) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200715) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200716) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200720) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200721) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200722) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200723) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200727) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200728) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200729) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200730) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200803) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200804) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200805) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200806) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200810) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200811) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200812) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200817) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200818) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200819) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200820) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200824) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200825) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200826) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200827) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200831) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200901) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200902) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200903) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200907) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200908) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200909) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200910) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200914) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200915) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200916) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200917) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200921) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200922) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200923) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200924) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200928) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200929) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20200930) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201001) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201005) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201006) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201007) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201008) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201012) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201013) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201014) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201019) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201020) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201021) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201022) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201026) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201027) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201028) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201029) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201102) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201103) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201104) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201105) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201109) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201110) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201111) 迅雷下载 复制地址
二分之一强      (20201112) 迅雷下载 复制地址

影片详情

《二分之一强》(Half and Half),是台湾东森超视所制作播出的访谈性综艺节目,自2014年6月16日起播出至今。节目以“女人的殿堂”为口号,呈现大女人小男人的对话之姿;每集皆会邀请来自世界各国的男性代表(称为“联合国型男”)与台湾艺人(称为“台湾团代表”)分享各地文化差异、感情和价值观、生活经验等等。 本节目名称缘由自“新世代的女人不论在能力、经济、教育、工作上都不输男人,这些独立自主的女人早已撑起半边天,她们有自己的价值观和感情观,我们称她们是‘二分之一强’”。

热门评论

最新综艺